V prílohe uvádzame aktuálne registračné poplatky, ktoré zaplatíte pri každej registrácii a prihlásení osobného vozidla. Pri jazdených vozidlách sa berie do úvahy aj ich vek, podľa ktorého si určíte vekový koeficient, ktorým poplatok vynásobíte a dostanete záverečnú sumu. Poplatok sa platí priamo na dopravnom inšpektoráte pri prihlásení vozidla.

V prípade, že ste sa rozhodli pre kúpu vozidla s alternatívnym pohonom, poplatok je znížený o 50%, najviac však 33 eur. Zľava sa nevzťahuje na vozidlá s pohonom LPG.

Nižší poplatok za registráciu sa týka aj osôb, ktoré si uplatňujú nárok na prídavok na dieťa, najmenej na štyri deti, ktorých vek nie je vyšší ako 19 rokov. Podmienkou poskytnutia zľavy je maximálny výkon motora do 110 kW/150 koní. Poplatok sa zníži o 50 percent, najviac však na 33 eur. Pri zápise držiteľa je potrebné priložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa.

Pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľovi preukazu zdravotne ťažko postihnutého sa tento poplatok zníži o 50%, najviac však o 100 eur. Zároveň na toto auto nebol poskytnutý príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Od registračného poplatku sú oslobodené osoby, ktoré nadobudli vozidlo dedením, na základe úradného príkazu, alebo rozhodnutia súdu, alebo zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Poplatok sa netýka ani držiteľov a vlastníkov vozidla, ktorým bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Ak patríte do spomínanej skupiny, registračný poplatok neplatíte.

Stiahnite si: Aktuálne registračné poplatky