POISTENIE

Poistenie vozidiel patrí medzi najdostupnejšie a najbežnejšie produkty poskytnuté poisťovňami.

Havarijné poistenie

(zahŕňa poistenie rizík – živel, havária, odcudzenie a vandalizmus)

PZP

(povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zabezpečuje úhradu škody spôsobenej vozidlom – škody vyplývajúce z PZP vypláca poškodenému poisťovňa vinníka)

Pripoistenie finančnej straty

(pripoistenie kryje finančnú stratu, ktorá vám vznikne v súvislosti s totálnou škodou alebo odcudzením vozidla vo výške rozdielu medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia)